ПП "Стара Тиса"

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ "СТАРЕ ТИСЕ" КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА

Парк Природе "СТАРА ТИСА" код БИСЕРНОГ ОСТРВА простире се на 391 ха од чега је 6% у режиму заштите II (другог), а остало припада III (трећем) степену заштите и обухвата три општине: Бечеј, Нови Бечеј, и Жабаљ.
Меандар ТИСЕ је најдужи у Војводини и износи 24,5 км. Категорија природног добра по законодавству Републике Србије - III категорија. Категорија природног добра према класификацији светске уније за заштиту природе (ИУЦН) - V (пета) категорија.
На заштићеном подручју доминирају површинске воде и њихови тршћаци као и ливаде и шуме у приобалном делу. Циљ заштите је очување још преосталих површина које пружају уточиште бројним биљним и животињским врстама и лако могу нестати са овог подручја.

Бели Локвањ

Најзначајнија вредност Парка природе је бели локвањ који је на листи природних реткости Србије. Најзаступљенија је група водених биљака које су по неким ауторима реликтног обележја у овом делу Европе, као што је кроцањ, водено леће, водени гриз, жабљак. За очување биодиверзитета подручја значајни су зука и жабљак који су према степену игрожености ИУЦН одређени као критички угрожене врсте и налазе се на Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије.

Водена фауна

Рибљи фонд је богат са 23 врста риба нпр. сунчица, шаран, сом, јаз. , Најугроженије врсте су гавчица, сабљарка, сом, штука, буцов и њихова заштита на подручју где живе је законом уређена (према Бернској конвенцији).На овом локалитету је забележено 7 врста водоземаца и 3 врсте гмизаваца. Јако је важно да се сачувају локалитети наведених врста, јер је то неопходно за преживљавање и размножавање, а неке се убрајају у природне реткости.

Копнена фауна

На истраживаном простору регистровано је 166 врста птица, од тога 87 врста је заштићено Уредбом о заштити природних реткости Републике Србије, док неке спадају у групу најугроженијих животиња на Планети а то су мали вранац, патка њорка, орао белорепан, степски соко који су пролазници или ретки гости. На ЦИТЕС листи се налази три изузтено угрожене врсте и то орао белорепан, степски соко, кукувија. На подручју "СТАРЕ ТИСЕ" посебну пажњу у заштити треба посветити птицама гнездарицама, пре свега ретким врстама као што су букавац, еја мочварица, сиви барски петлић и модровољка, јер тршћаци и приобална вегетација су једно од најважнијих станишта за њих. Фауна сисара је богата врстама. Већина врста сисара су угрожени као што су видра, јазавац, куна белица, хермелин, како прогоном од стране човека, тако још више нестајањем станишта. Све наведене врсте представљају у ланцу исхране значајну карику функционисања постојећих екосистема.

ШТА МОЖЕМО УЧИНИТИ ЗА ЊИХОВО ОЧУВАЊЕ?


Заштита "СТАРЕ ТИСЕ" је проглашено одлуком три општине, чему је претходила израда студије Завода за заштиту природе Србије. Циљ Прописа заштите природе је да уреди делатности на природном добру и то тако да оне у што мањој мери угрожавају живи свет Парка природе. Стручњаци заштите природе прате популације угрожених врста (евиденција, картирање живог света које су реткости подручја). У циљу побољшања стања живог света израђен је план заштите и унапређења Парка природе, а план газдовања је прилагођен прописима заштите природе. Власници поседа дужни су да дуж обале ослободе пролаз за техничку стазу (за обележавање, контролу чуварске службе, за истраживање итд.). Старалац Парка природе је ЈП "Комуналац" из Бечеја. Преко својих стручњака и чуварске службе прати и надзире дешавања на подручју и пружа информациону помоћ корисницима. Прати популацију ретких врста и организује њихову заштиту, предузима мере за сузбијање оних врста живог света које угрожавају околину (нпр. мањов). Сарађује са удружењима који помажу у разним делатностима. још више нестајањем станишта. Све наведене врсте представљају у ланцу исхране значајну карику функционисања постојећих екосистема.

Свако је дужан

да поштује прописе проистекле из Правилника о унутрашњем реду. Најважнији су:
- тражити сагласност Стараоца за разне активности,
- молови се граде од дрвета не већи од 20 м2 само уз дозволу Стараоца
- забрањено је мењати морфологију терена
- спортски риболов се не може обављати у деловима подручја на којима су постављене ознаке о забрани
- за контролу докумената надлежни су чувари
- за пријављене групне посете Стараоц обезбеђује водича
- од 01.01.2011. користи ће се пловила само на електро погон
- забрањено је коришћење ванбродских мотора јачих од 2,9 кW
- забрањен је истовар отпадака и било која друга врста делатности која загађује околину

Режим заштите II (другог) степена је од приоритетног значаја за нашу околину. Према Закону о заштити животне средине режимом заштите ИИ (другог) степена ограничава се и строго контролише коришћење природних ресурса.

Режим заштите II (другог) степена обухвата шире просторе под трском, ту се налазе станишта природних реткости, за које се као мере заштите примењују одредбе Уредбе о заштити природних реткости (Сл. гласник РС, бр. 50/93). Тршћаци представљају значајне просторе за гнежђење и мрест те на тим местима треба неометано да се одвијају природни процеси.

Погледајте промо видео