Јабна набавка за 2016. годину

4

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2016

Одлука о додели уговора
Набавка добара - Моторна тестера

3

Јавна набавка мале вредности бр. 3/2016

Одлука о додели уговора
Набавка добара - Гориво